လာမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ အသံလႊင့္ဌာနေတြကေန တပါတီခ်င္းအလိုက္ မိန္႔ခြန္းတိုေျပာၾကားခြင့္ ျပဳထားတာမွာ မၾကာေသးခင္ကေတာ့ ျမန္မာ့