ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မၾကာခင္ က်င္းပဖုိ႔ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္လုိ႔ ကတိေပးထားတဲ့ အစုိးရအတြက္ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္မယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ ေတာမတ္စ္အုိေဟးကင္တားနား (Tomas Ojae Quintana) က ေျပာလုိက္ပါတယ္။