အယ္လ္ကိုင္းဒါးေခါင္းေဆာင္ အိုဆမာ ဘင္လာဒင္ဟာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတြမွာရွိတဲ့ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရတဲ့အိမ္ေတြမွာ ကူးလူးေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သူရဲ႕၀ရမ္းေျပးေနတဲ့အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို