ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေပၚလာၿပီဆုိေပမယ့္ စိုးရိမ္ရဆဲ အေျခအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္