ျမန္မာစစ္အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ထင္ရွားတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးအေပၚ
ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ  ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြ ႐ုပ္သိမ္း
သင့္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ အျမင့္ဆုံး တရား႐ုံးေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။