ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္တခ်ိဳ႕ ရရွိလာၿပီ ဆိုေပမဲ့ ဗြီအိုေအ အပါအဝင္ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြရဲ႕အေရးပါမႈဟာလံုးဝက်ဆင္းသြားျခင္းမရွိပါဘူးလို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္