မိခင္ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ေ၀းေနႀကတဲ့ ျမန္မာႏို္င္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြဟာ အၿငင္းပြားစရာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကိစၥေတြကို  စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာႀကရင္းညီညြတ္ႀကဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီႀကိဴးပမ္းမႈေတြမွာလည္း၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးႀကဖို႔အျပင္