Thursday, May 16, 2013

ရန္ကုန္ ကို လူ ၁၀ သန္း ေန ထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္ မည္

Ever November | 5/16/2013 09:37:00 PM | Best Blogger Tips

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကို ၂၀၄၀ ခုႏွစ္ တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိမည့္ “မဟာၿမိဳ႕ၾကီး” အျဖစ္ ဖြံၿဖိဳးလာေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း “၂၀၁၃ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကြန္ဖရင့္” တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ၾကသည္။ ၂၀၄၀ ေရာက္ခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ လူဦးေရ၏ ႏွစ္ဆ ရွိေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ယခုအပတ္ အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ကြန္ဖရင့္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အာရွ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတခု အျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ႀကီးမားသည့္ စက္မႈဇံုမ်ား၊ အလတ္တန္းစား အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သမိုင္း၀င္ အသြင္အျပင္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရး တို႔ပါ၀င္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားၾကားထဲတြင္ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေရာက္မလာၾကေသးျခင္းႏွင့္ အျခားအေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္တခုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း နယ္ေျမမ်ားတြင္ မူလေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ကို ကြန္ဖရင့္ တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန လက္ေထာက္ ဌာနမႈး ဦးတိုးေအာင္က ကြန္ဖရင့္၌ ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၅.၁၄ သန္းခန္႔ ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လာမည့္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္းတြင္ ေနထိုင္သူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ မဟာၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ လာမည္ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ေရးဆြဲေပးသည့္ ကားလမ္း သစ္မ်ား၊ ရထားလမ္းသစ္မ်ား၊ ေလဆိပ္တခု၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ နယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ မဟာရန္ကုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္အကြာ သီလ၀ါတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးတိုးေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ထဲမွ အခ်ိဳ႕အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေငြေၾကးပံ့ ပိုးေပးေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ျမန္မာအစိုး ရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တို႔ ပူးေပါင္းကာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇံု စီမံကိန္းကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဖက္ ၂၅ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ရွိေသာ ထိုစီမံကိန္း တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတခု၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ စီမံကိန္း၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာဖက္မွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဧက ၆၀၀၀ မွ် က်ယ္၀န္း သည့္ ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုထည္ႀကီးမားသည့္ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု စီမံကိန္း တာ၀န္ခံမ်ားက ဆိုသည္။

“စီမံကိန္းရဲ႕ အပိုင္းေလးပိုင္းလံုး ၿပီးသြားတဲ့အခါ အလုပ္အကိုင္ေန ရာ ႏွစ္ သိန္းေလာက္ ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဒီစီမံကိန္းက အေရးပါပါတယ္။ သီလ၀ါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြ ေပး ပါလိမ့္မယ္” ဟု(UMFCCI) ၏ သီလ၀ါေကာ္မရွင္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ တေယာက္ျဖစ္ေသာ ဦးသူရိန္ေအာင္ က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတခုလံုး၏ ပမာဏ ႏွင့္ကုန္က်မည့္ေငြကို တြက္ခ်က္ဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမ အက်ယ္အ၀န္း ဧက ၁၀၀၀ ခန္႔ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ပထမအဆင့္ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူကေျပာ သည္။

ေနာက္ထပ္ အိမ္ယာစီမံကိန္း ႏွစ္ခုကိုလည္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသူရိန္ေအာင္က ဆိုသည္။ ဧက ၁၂၀ က်ယ္၀န္းမည့္ ဧရာ၀ဏ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဧက ၁၀၀ ရွိေသာ ရတနာ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ေနအိမ္ခန္း ေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းျခံ၊ စီးပြားေရးေန ရာမ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံအေဆာက္အဦး မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးသူရိန္ေအာင္က အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္လာမည္ ဟု ဆိုသည္။ ၎တိုက္ခန္းမ်ားသည္ တခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၁၈၀ ခန္႔) တန္ေၾကးရွိသည္။

အစိုးရကလည္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ မ်ား ေပးေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၂၄ ခုက အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေနၿပီး ၎တို႔ ထဲတြင္ ဦးသူရိန္ေအာင္၏ Dagon International Ltd၊ Shwe Taung Development ႏွင့္ IGE Development တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုကုမၸဏီ မ်ားသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေသာ ဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။

Dagon International Ltd သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီး တခုျဖစ္သည္။ ဦးသူရိန္ေအာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ (UMFCCI) ၏ ဥကၠဌ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးႀကီး ဦး၀င္းေအာင္ က ပိုင္ဆိုင္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးမွ ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအျဖစ္ Wikileaks က ေဖၚျပရာတြင္ ဦး၀င္းေအာင္ကို ေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားကို အထူးျပဳလုပ္ကိုင္သည့္ အာဏာရွင္လက္စြဲ ခ႐ိုနီ တဦး အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနာက္ပိုင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေန မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္လိုေသာ အစိုးရ အေနျဖင့္ သီလ၀ါ ကဲ့သို႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား တြင္ ႏိုင္ ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကို အခြင့္အ လမ္းေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ “ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ ငန္းပါ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလို႔ ဆိုေပမယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္လို႔ ေျပာရင္ ပိုနီးစပ္ပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ နည္းေနေသးသည္ဟု သိရသည္။ “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာတာ ေႏွးလြန္း တယ္၊ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္ရမယ့္ စီမံကိန္းေတြ က လည္း ငယ္ေနေသးတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာဖြယ္ရွိၿပီး အဆိုပါကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တေန႔ထက္တေန႔ ပိုမ်ားလာေန သည္။

အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေျမယာ လုယူမႈကို ၎တို႔အေနျဖင့္ တြန္းလွန္ႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

သီလ၀ါ စီမံကိန္းသည္လည္း ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ေဒသခံ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ား ၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေစခဲ့ သည္ဆိုသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ ထိုဧရိယာအတြင္းရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက စီစဥ္ခဲ့ေသာ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ပ်က္ျပယ္သြားသည့္အခါ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စ တင္ရန္ ျဖစ္လာသည့္ အခါ ေဒသခံမ်ားကို ထြက္ခြာေပးရန္ ေစခိုင္းမႈမ်ားရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ေျမေစ်းမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္ေနၿပီး တဧကလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၆ သိန္းနီးပါး) အထိ ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ေဒသခံ လယ္သမား မ်ားက ၎တို႔၏ ေျမအတြက္ မ်ားျပားေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိလိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ဖရင့္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ကိစၥမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ မွ်သာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး “က်ဴးေက်ာ္ ကိစၥ” ဟုသာ ခပ္တိုတို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီက Dagon International Ltd မွ ဦးသူရိန္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေ မးျမန္း ခဲ့ ရာတြင္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္တိုင္း မလႊဲမေရွာင္သာ ေတြ႔ရ တတ္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးသာျဖစ္သည္ဟု ခပ္ေပါ့ေပါ့ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ “ စီမံကိန္းရွိ တဲ့ ေနရာတိုင္းကို ခင္ဗ်ား သြားၾကည့္ပါ၊ ဒီလို က်ဴးေက်ာ္ကိစၥမ်ိဳးေတြ တခုမဟုတ္တခု ရွိေနမွာပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇံုမွ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလြန္မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသူရိန္ေအာင္ကေျပာသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္သြားမည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း သူက ထပ္ေျပာ သည္။

ဦးသူရေအာင္က ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အိမ္ယာစီမံကိန္းႏွစ္ခု၌ လည္း “က်ဴးေက်ာ္သူ” အခ်ိဳ႕ ရွိေနေၾကာင္းေျပာ သည္။ “ဒီဟာကိုလည္း သတိထားၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္၊ သူတို႔ အခိုင္အမာ ေျပာေနၾကတဲ့ ေျမေနရာကို အမွန္တကယ္ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္သူရွိ သလားဆိုတာကို စစ္ေဆးၿပီး ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
 
Myawady News

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1