Tuesday, August 21, 2012

ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိရျခင္းအေၾကာင္းရင္း

Ever November | 8/21/2012 03:00:00 PM | Best Blogger Tips
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွဖြဲ႕စည္းထားေသာေရးရာေကာ္မတီမ်ားအားျပည္ေထာင္စုအဆင့္သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္း
ဆုိျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းစနစ္ အသက္၀င္ေစေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳလု ပ္ငန္းစဥ္ ပုိမုိျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးအကုန္အက်ႏွင့္ အထူးအခြင့္ အေရးေပး ရန္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းမဟုတ္သည္ကို သတိျပဳမိရန္လိုေၾကာင္း သာေပါင္းမဲဆႏၵနယ္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေ တာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းသန္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းသည္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၆၀၀ ေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းဦး၀င္းသန္းကေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ေတြကဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြဟာ၀န္ႀကီးေတြကိုထိန္းညိႇရမယ့္အဆင့္ပါ။ ေကာ္မတီေတြ
ဟာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕အထက္မွာရွိတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမဆုိ ေမးပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီလို ေမးတဲ့ေနရာမွာ လိမ္လည္ထြက္ဆုိရင္ အေရးယူပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ အေမရိကန္မွာလည္း ေရးရာေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပဲ သတ္မွတ္တာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္လည္းလက္မွတ္ထုိးခဲ့တာပါ”ဟုအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာသည္။

ယခုကိစၥရပ္အား မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ယခုထက္ ပိုမိုေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္လုိအပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာရိွ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာဥပေဒမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္ရသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ထိန္းညိႇရသည့္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ဦးအုန္းႀကိဳင္ကပင္ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိး တင္ျပထားသကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္း မျပဳလုပ္လိုပါက အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္သာရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုးသို႔ တင္သြင္းမႈအေပၚ ယင္းခံု႐ံုးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုး ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၃၃၄(က)(၂)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္
က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၅) အရ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ယခုလ ၈ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔၍ ယခုလ ၂၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ခံု႐ံုးသို႔ တင္သြင္းလႊာအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား၎တို႔၏အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္တာ၀န္မွအနားယူေစျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ေဆာင္
ရြက္ေပးပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကစုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိး၍စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ လစာမ်ား ခံစားလို၍ ေတာင္းဆုိသည္ဟု ထင္ျမင္သူအခ်ိဳ႕ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လစာခ်ီးျမႇင့္ေငြ တစ္လက်ပ္သံုးသိန္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္စဥ္အတြင္း ေန႔တြက္စရိတ္ က်ပ္တစ္ေသာင္း၊ ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ားကိုသာ ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
 
7DayNewsJournal

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1