Friday, June 7, 2013

ဥပေဒ ေဖာင္းပြသလား

Ever November | 6/07/2013 11:34:00 AM | Best Blogger Tips
လာမည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၃ ခုမွ် တင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ဗဟုသုတအလို႔ငွာ ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ တင္ျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရး၊ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ(လုပ္ငန္း) အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ တီထြင္မႈ အမွတ္တံဆိပ္၊ စက္မႈ ဒီဇုိင္းဥပေဒ၊ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ဘက္စံုပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈ ဥပေဒတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ယင္းတုိ႔အျပင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း ၈ ခုကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိပါမည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ၂ဝ၁၃ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ၊ ေကာက္ပဲ သီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးေခ်းေငြ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး၊  ၁၉၄၅  ေရႊ႕ေျပာင္းပစၥည္းဥပေဒ၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းမႈဥပေဒ၊ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္တုိ႔ ႀကီးစိုး
ဥပေဒမ်ား ေဖာင္းပြလ်က္ ရွိသည္ဟူေသာ ေဝဖန္သံမ်ား ၾကားရသည္။ ၂ဝ၁၁ အစိုးရသစ္ မတက္မီက ဥပေဒေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိသည္။ ယခု ၂ဝ၁၁ တြင္ ၁၅ ခု ျပ႒ာန္းသည္။ ယခင္ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကုိ ျပင္ဆင္႐ုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားလည္း ပါသည္။ အလားတူ ၂ဝ၁၂ တြင္ ၂၄ ခု ရွိ သည္။ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ ေသာ ဥပေဒေပါင္း ၁၉ ခု ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသားတင္ဥပေဒ ၂ဝ ထပ္ေပၚသည္။
ဥပေဒမ်ား ေဖာင္းပြသည္ဆုိျခင္းမွာ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။ မ်ားျခင္းသက္သက္ကုိ ဆိုလိုျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အႏွစ္သာရ မဲ့ တာေတြ မ်ားသလား။ မလို အပိုေတြ ဘယ္ေတာ့မွလည္း သံုးမွာ မဟုတ္တာေတြပါသလား။ ဒါေတြက ေျပာရန္ ေစာပါေသးသည္။ လက္ငင္းေတြ႔ေနရသည္ကုိ အားမရ၊ မထိေရာက္၊ မျပည့္စံု၊ အျငင္းဆက္ပြားဖြယ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒေတြ ေမွ်ာ္ရ၊ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာမ်ားတြင္ မည္သို႕ျဖစ္သြားမည္ မသိႏုိင္ေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒနည္းဥပေဒေတြ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားစြာ ေပးထားေသာ ကိစၥအား ျပန္ေလွ်ာ့ေပးျခင္း မေတြ႔ရ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳလာရမည့္ အျငင္းအခံုမ်ား၌ (က) ႏွစ္ဖက္စာခ်ဳပ္ (ခ)နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အဆံုးအျဖတ္တို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ ဥပေဒ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုေတြ၊ စီးကရက္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုေတြ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား (အထူး - ထိုင္း) ကုိ ဆယ္ခုမွ် ခ်ေပးလိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႕ ေကာင္းစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဇိမ္ခံကုန္၊ စာရိတၱပ်က္ယြင္းၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေသာ ကုန္စည္မ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးမူ တစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ဘူးလားဟု ေမးစရာ ျဖစ္သြားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကုိ မၾကာမီက အသစ္ျပန္ဖြဲ႔စည္း အစားထုိးသည္။ မထူးပါဘူးဟု ေဝဖန္ၾကသည္။
ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနေသး သည္။ အာမခံခ်က္လည္း နည္းသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လာေရာက္သူ နည္းေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ အေနာက္ တုိင္းမွ မည္မွ်လာၿပီး အေရွ႕ဘက္က မည္မွ်လာသည္ဟု ဆိုေနသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ တီးေခါက္စံုစမ္း႐ံုပါဟု ဆိုသည္။
သေဘာမလြယ္ႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းတို႔ကုိ သူေရာကုိယ္ပါ ပ်က္စီးမည့္ အေပးအယူအစား ထိပ္တိုက္တိုးစိန္ေခၚသည့္ နည္း အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ ေဘာဂေဗဒတုိ႔တြင္ ဆိုသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက သင္သာ သမၼတ ျဖစ္လွ်င္ ဘာလုပ္မလဲဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္း (ေက်ာင္း) မ်ားတြင္ေတာ့ ေလ့လာမိသေလာက္ သင္ၾကားသည္ကုိ မေတြ႔ရပါ။
ေၾကးစင္ေတာင္ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ပါသလား။သူတုိ႔လည္း မထုတ္လုပ္ႏုိင္၊ အလုပ္သမားတို႔လည္း အလုပ္ အကုိင္မဲ့၊ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔လည္း ေျမမဲ့ယာမဲ့၊ မီးေလာင္ခံရသူမ်ားစြာခံရ၊ ေသသူေသ၊ ေျပးသူေျပး၊ မိသားစုႏွင့္ တကြဲ တျပားျဖစ္၊ အစိုးရလည္း ပံုရိပ္ပ်က္၊ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚစရာေတြက တအံုေႏြးေႏြး ရွိေနသည္။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ပဋိပကၡေတြ၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ေရးေတြတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး ေသာဥပေဒ (၂ဝ၁၁/၂ဝ၁၂) တို႔အရ အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြက အဓိကက်လ်က္ ရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆို လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈကူညီ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ ဝင္ဖြဲ႔စည္းေစေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ျပဳသူ - Decision Maker မ်ားျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။
သေဘာကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတို႔၊ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခဥပေဒတို႔တြင္ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း၊ မူေဟာင္း လူေဟာင္း တို႔ျဖင့္ သြားေနဦးမည့္ ပံုစံရွိသည္။ ဥပေဒေတြကိုကား တက္သုတ္႐ိုက္ ျပ႒ာန္းလ်က္ရွိသည္။ အစာကား မေၾကဟု ဆိုရ မည္။ က်ားဖမ္းမယ္၊ ဆင္ဖမ္းမယ္ ႏွင့္ ထြက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီဝါဒီ တို႔သည္လည္း အစိုးရ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား ျဖစ္သည္တြင္ သေဘာလြယ္၊ အားေပ်ာ့သြား ျခင္းမ်ားကုိလည္း အျပစ္တစ္ခု အျဖစ္ ျမင္ရသည္။
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မူ ဝါဒ၊ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္၊ အဖြဲ႔တို႔ ေဖာင္းပြျခင္းသာမက အေျခခံ အေဆာက္အအံု  Basic Structure အားေကာင္းရန္ ဦးစြာတည္ ေဆာက္ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ကို ရီးယား၊ ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ ေမလအတြင္းက ေရာက္ရွိစဥ္ ထည့္ေျပာသြားေသးသည္။ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းပန္း၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ မႈ အစရွိသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပင္ဆင္ေရးမွာ ကမၻာတြင္ အျမင့္မား ဆံုးေသာ ေျမေစ်း၊ စားဝတ္ေနေရး စားရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လုပ္ချမင့္မားမႈ၊ လုပ္ခ တိုးသထက္တုိး ကာ ေတာင္း ဆိုေနရမႈတို႔ ျဖစ္သည္။ ဒါေတြသည္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ေရာ၊ အလုပ္ႏွင့္ အလုပ္သမား ပဋိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္း ခံေရာ၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ေရးျပႆနာတြင္ပါ လည္ေနသည့္  အေၾကာင္းရင္းခံျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးႀကီးႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ကုိင္မည့္သူမ်ား မလာေရာက္ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ခ အၿမဲတိုးေတာင္းေနမႈတို႔သည္ ဥပေဒ အား နည္းခ်က္အျပင္ ယွဥ္တြဲသြားရမည့္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒတို႔ လိုအပ္မႈ၊ အျခားေသာ ဥပေဒမူဝါဒတို႔ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္မႈတို႔ကုိ ျပသ ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ ဥပေဒတို႕တြင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္တို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားလြန္းျခင္းသည္ အား နည္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲသြားရမည့္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒတို႔မွာ ေျမေစ်း၊ စားဝတ္ ေနေရးစားရိတ္ စသည္တို႔ က်ဆင္းေနေရး ျဖစ္သည္။
ေျမေစ်းက်ဆင္းရန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ- Taxation ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ႏုိင္သလို၊ မလုိက ထုိေျမပုိင္ဆုိင္သူတို႔လက္မွ ျပန္လည္သိမ္းယူကာ ကုန္ထုတ္ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက ေပါမ်ားေစျခင္းျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ (ေျမေစ်းလည္းက် ျပည္သူ႔မူဝါဒ- Messenger ေဆာင္းပါးမ်ား)။ စားဝတ္ေနေရးစရိတ္ က်ဆင္းရန္ ေဒၚလာဆြဲတင္မူဝါဒ၊ ပို႔ကုန္အားေပး တိုးတက္ေရးမူဝါဒ၊ အခြန္ေလွ်ာ့ခ် လူမႈတာဝန္ ထမ္းေစေသာ မူဝါဒ စသည္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ကူတည္ေဆာက္ေပး သည့္ ဥပေဒမ်ား ေလွ်ာ့ခ် သြားရန္လိုပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ခုိင္ခံ့ေရး၊ စီးပြားေရးကုိ အျပည့္အဝ ေထာက္ကူႏုိင္ေရး အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈ- Measures မ်ား လိုပါသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီတို႔ထက္ သံုးေလးဆမွ် သက္သာေၾကာင္း သိၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစားသံုးသူ၊ ထုတ္လုပ္သူတို႔ အသင့္သံုးစြဲႏုိင္ေသာအဆင့္ကို ေရာက္ရန္ ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားထံ မွ ျပန္ေတာင္းေနရေသာ အက်ပ္အတည္း ရွိပါသည္။ ယင္းကုိ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရပါမည္။ စြမ္းအင္၊ လမ္းပန္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဘဏ္ႏွင့္အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား အစရွိေသာ စီးပြားေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားက စီးပြားေရးကုိ ေထာက္ ကူ ျပဳႏုိင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိပါေသးေၾကာင္း။                                  
 
ဦးၾကည္ျမင့္ (လသာ)
moethihaaung blog

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1