Wednesday, June 12, 2013

ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မ ငရဲပန္းကို ပန္ဆင္ခ်င္ပါသည္

Ever November | 6/12/2013 11:11:00 AM | Best Blogger Tips

“ငရဲပန္းကို နတ္ပန္းမွတ္ပါလို႔” ဟူေသာ ၿမန္မာစကားရွိ၏၊ ဗုဒၶစာေပလာ ဇာတ္ေတာ္တစ္ပုဒ္အေပၚ အေၿခၿပဳထားေသာ စကားၿဖစ္သည္။

ကၽြန္မသမၼတၿဖစ္ခ်င္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္သမၼတၿဖစ္ခ်င္ပါတယ္ ဟူေသာ စကားႏွင္႔အတူ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ သမၼတေဟာစာတမ္းမ်ား လွဳိင္လွဳိင္ထြက္ေပၚလာေသာအခါ “ငရဲပန္းကို နတ္ပန္းမွတ္လို႔” ဟူေသာစကား ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားအႀကား ၿပန္လည္ေခတ္စားေလသည္။

လက္ရွိၿမန္မာ႔နိဳင္ငံေရးပံုစံကို ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒ ေခါင္းကိုင္ဆရာႀကီးမ်ားက သံုးေခ်ာင္ေထာက္ ပံုစံမ်ဳိးၿဖင္႔ ဖန္တီးစီရင္ထားခဲ႔ႀကသည္။ နိဳင္ငံကိုခန္႔ခြဲစီမံပိုင္ခြင္႔အာဏာကို တစ္စံုတစ္ဦး (သို႔) တစ္ဖြဲ႔တစ္စည္း၏ လက္ထဲစုပံုေနၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္သန္၍ ဥပေဒၿပဳလႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ၊ တရားစီရင္ေရးဌာန သံုးဦးသံုးဌာနသို႔ ၿဖန္႔က်က္ထားရွိၿပီး ထို သံုးဌာနတို႔ အၿပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေထာက္ပံ႔ေနေစရန္ စီရင္ထားခဲ႔သည္၊ သို႔ေသာ္ စီရင္စဥ္ တပ္မေတာ္တည္းဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ကိုင္တြယ္ရန္ စြမ္းအားကင္းမဲ႔ခဲ႔ၿခင္းေႀကာင္႔ ႀကိဳးေပါက္ကာ စီရင္မွဳ မေအာင္မၿမင္ၿဖစ္ခဲ႔ေလသည္။

တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔လည္း ၿပည္သူ႔အေရြးအေကာက္ကို ခံစရာမလိုပဲ ၂၅% အခန္႔သား ၀င္ထိုင္ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းတြင္လည္း အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ၏ ဆႏၵမပါပဲ သံုးဌာန အခန္႔သား ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူပိုင္ခြင္႔ရွိ၏။ ထို႔အၿပင္ စစ္တရားရုံးက တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနႏွင္႔ မုဒိန္း၊ လုယက္၊ ခိုး၀ွက္၊ လူသတ္ စေသာ ရာဇ၀တ္မွဳခင္းမ်ား က်ဴးလြန္သည္ကိုလည္း အမ်ားၿပည္သူတရားရုံးထံ မပို႔ပဲ သီၿခားစီရင္ပိုင္ခြင္႔ ရွိေနၿပန္သည္။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနရမည္႔ တပ္မေတာ္က ယခုကဲ႔သို႔ သူႏွင္႔လံုးလံုး မသက္ဆိုင္ အေပၚထပ္အေဆာက္အဦးေပၚတက္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေနေသာအခါ ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒသည္ စီရင္လိုသည္႔ သံုးေခ်ာင္းေထာက္ ပံုစံမဟုတ္ေတာ႔ပဲ စည္းေပါက္ကာ လဲၿပိဳေနရရွာ၏။

ထိုသို႔စည္းေပါက္လဲၿပိဳေနေသာ နိဳင္ငံေရးပံုစံတြင္ နိဳင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သမၼတထိုင္ခံုကို ငရဲပန္း ဟု တင္စားႀကသည္မွာ အလြန္သင္႔ေလွ်ာ္ေသာ ထပ္တူၿပဳမွဳပင္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ရာစု၀က္ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္လက္ေအာက္တြင္ ၿပိဳပ်က္ခ်င္တိုင္း ၿပိဳပ်က္ခဲ႔ရေသာ နိဳင္ငံေတာ္ကို အင္တိုက္အားတိုက္ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသည္။ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း အေရြ႔မွာ နည္းပါးလြန္လွသည္။ သံုးႏွစ္သက္တမ္းသို႔၀င္လာသည္႔တိုင္ ေက်းလက္ေန ၇၀ ရာႏုန္းေသာ ၿပည္သူမ်ားအပါ၀င္ က်ပ္တည္းေနေသာ လူထုႀကီး၏ဘ၀အေၿခေန တိုးတက္မည္႔အရိပ္အေယာင္ပင္ မၿမင္ရေသးပဲ သတင္းစာမ်ားေပါလာရုံ၊ ကား နဲ႔ ဖုန္းေပါလာရုံ၊ ဂံုးေက်ာ္တံတားေဆာက္ရုံ အေရြ႔မွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳႀကာၿမင္႔ခ်ိန္ႏွင္႔ ယွဥ္လွ်င္ မေၿပာစေလာက္၊ ထို႔ေႀကာင္႔ အလုပ္မၿဖစ္ေသးဟု ေ၀ဘန္ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္တို႔အဖြဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳနည္းသည္ဟု ေၿပာလွ်င္မွားသည္၊ မႀကိဳးစားသည္မဟုတ္ အလြန္ႀကိဳးစားပါသည္ သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီးအၿဖစ္က ကားတာယာႀကီးဆြဲကာ အေၿပးက်င္႔ေသာ အေၿပးသမားႏွင္႔တူေန၏၊ ေၿခလွမ္းမ်ား စိတ္တိုင္းက်လွမ္း၍မရ။

သမၼတႀကီးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေသာၿငား သူလက္ေအာက္တြင္ ရွိရမည္႔ ၿပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြင္ပိုင္ခြင္႔မရွိရွာ။ ထိုဌာနသံုးေနရာအတြက္ ၀န္ႀကီးရာထူးကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔အပ္နိဳင္သည္ ထို႔အတူ စိတ္တိုင္းမက်လွ်င္ ၿဖဳတ္ႏုတ္နိဳင္သည္၊ သမၼတအေနႏွင္႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင္႔မရွိ။

ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန-

ၿမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ၿပည္ထဲေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၏ အသက္ဟု ဆိုေလာက္သည္။ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ၿဖစ္သည္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခရာဟုပင္ တင္စားေလာက္သည္။ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးလက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ တရားစီရင္မွဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို အားေကာင္းေအာင္ အားၿဖည္႔ေထာက္ပံ႔ ကူညီေပးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္သည္။

ထို႔ေႀကာင္႔ ကမၻာ႔နိဳင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ သမၼတ၏ အနီးကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္တြင္ ရွိႀကရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာနိဳင္ငံ၏ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္မ်ားတြင္လည္း ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ညႊန္ႀကားမွဳ ေအာက္တြင္သာ ရွိခဲ႔သည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။ တရုတ္လို ရုရွားလို အဖြဲ႔လိုက္အာဏာရွင္နိဳင္ငံ တစ္ဦးခ်င္းအာဏာရွင္နိဳင္ငံမ်ား၌ပင္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္ သမၼတ၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳေအာက္တြင္သာ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚရသည္။ ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒက စံၿပဳခဲ႔ေသာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဆူဟာတိုေခတ္တြင္ပင္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္သာ ၿပည္႔ၿပည္႔၀၀ရွိခဲ႔ပါသည္။ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို သမၼတက တာ၀န္ခံရၿပီး ေခါင္းေဆာင္၏လုပ္ပိုင္ခြင္႔အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ညံ႔ဖ်င္းသူ ေနာက္လိုက္ငယ္သားအား ၿဖဳတ္ႏုတ္ပိုင္ခြင္႔လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သမၼတတြင္ ရွိ၏။

အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ သမၼတရာထူးရယူေသာအခါ နိဳင္ငံ၏ အတိတ္သမိုင္းက အစာမေႀကခဲ႔သည္႔ဒဏ္ကို ဦးသိန္းစိန္အပင္ပန္းႀကီးစြာ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္းရသည္။ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရင္း အေၿပာင္းအလဲကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္႔ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးလမ္းအတိုက္မလိုက္ပါနိဳင္သူမ်ားႏွင္႔ ခရီးလမ္းကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုသူမ်ားကို ခ်န္ရစ္ခဲ႔မည္ဟု ႀကိမ္း၀ါးရင္း အေၿပာင္းအလဲကို ကန္႔လန္႔တိုက္ေနသူမ်ား အေၿပာင္းလဲကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အရည္အေသြးမၿပည္႔မွီသူမ်ားကို သမၼတႀကီး တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ လက္တြဲၿဖဳတ္ခဲ႔ၿငား ၿပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုကိုမူ မ်က္ေစာင္းပင္ မထိုးရဲ။

လက္ပံေတာင္အဓိကရုဏ္း ကိုင္တြယ္ပံု၊ မိထၳီလာ၊ ဥကၠံ၊ လာရွဳိး စသည္႔ ၿပည္မထဲမွာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံု၊ လယ္သမားအေရးအခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံု၊ နိဳင္ငံေရးအက်ည္းသားအတြက္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးထံမွ ေထာင္ေႀကြးေတာင္းမွဳ စသည္႔အၿဖစ္အပ်က္မ်ားက ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ အရည္အေသြးကို ေဖၚၿပေနခဲ႔ေသာ္လည္း သမၼတႀကီး ႏွာေစးရင္း အမ်ား၏အဆဲကို ေခါင္းထိုးခံရုံကလြဲ ဘာမွလုပ္၍မရ။

ထို႔အၿပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင္႔ ၿဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္ကိုရပ္စဲထားရန္ သမၼတႀကီးက ညႊန္ႀကားခဲ႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္သည္လည္ေကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္လည္ေကာင္း ထိုအမိန္႔ကို ဖုတ္ေလငပိ ရွိသည္ပင္မထင္။ ထိုကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို အေရးယူရန္ သမၼတႀကီးအေနၿဖင္႔ စိတ္ကူးပင္မယဥ္ရဲရွာ။

ထိုကာလအတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သူ႔သေဘာႏွင္႔သူ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ၀န္ႀကီးအေၿပာင္းအလဲလုပ္သည္၊ သမၼတႀကီးမွာ ပြဲႀကည္႔ပရိသတ္အဆင္႔သာ။

စစ္တပ္သိမ္းေၿမယာၿပႆနာ-

အေရးႀကီးဆံုးကိစၥကား လယ္သမား ယာသမား မ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမလယ္ယာမ်ားကို စစ္တပ္မ်ားက အဓမၼသိမ္းပိုက္ကာ သီးစားၿပန္ခ်ထားသည္႔ကိစၥ။ ထိုကိစၥမွာ အလြန္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ မခိုင္မာေသာ ေၿမယာဥပေဒကို အခြင္႔ေကာင္းယူအၿမတ္ထုတ္ကာ လယ္သမား ယာသမားမ်ား၏ ေခၽြးေသြးမ်ားႏွင္႔ ေဖၚထုတ္ထူေထာင္ထားေသာ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမမ်ားကို အာဏာႏွင္႔ အေခ်ာင္၀င္သိမ္းပိုက္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအၿမတ္ကို တပ္ရံပံုေငြအမည္တပ္ကာ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက ေၿမပိုင္ရွင္မ်ားသဖြယ္ သိမ္းပိုက္ယူငင္ၿခင္းၿဖစ္သည္၊ ထိုအက်ဳိးအၿမတ္ခြဲေ၀မွဳႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တပ္ရင္းမွဴးကေတာ္ႏွင္႔ ေအာက္ေၿခရဲေမ (ရဲေဘာ္၏ဇနီး) မ်ားအႀကား အၿငင္းပြားမွဳမ်ားလည္း နိဳင္ငံအႏွံ႔ႀကားသိေနရသည္။ ထိုကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သမၼတႀကီးက တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးေသာအခါ အကိုႀကီးကို ေလးစားလို႔ ဒီတစ္ခ်က္ေတာ႔ လက္ခံေပးလိုက္ပါ႔မယ္ ဟူေသာ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏စကားသည္ သမၼတႀကီး ဟူေသာ အဆင္႔အတန္းကို မီးေမာင္းထိုးၿပေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ထို႔အၿပင္ နိဳင္ငံ၏ အဆီအႏွစ္မ်ားကိုသာ သဲ႔ၿပီးခူးခပ္စားေနေသာ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ဦးပိုင္ကို သမၼတႀကီးထိ၍မရ၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေပးဖို႔ရန္ကိုပင္ အေတာ္ေလးေခ်ာ႔ေမာ႔ေၿပာဆိုရသည္။ သည္အတြက္လည္း တန္ဖိုးနည္းလက္ကိုင္ဖုန္းဆင္းကဒ္ကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္စီးပြားေရးအဖြဲ႔ကို သမၼတႀကီး မ်က္ႏွာသာေပးကာ ေခ်ာ႔ေမာ႔ခဲ႔ရသည္။

လူတန္းစားသစ္ -

သမၼတႀကီး၏ ဦးေဆာင္မွဳေနာက္ လံုး၀ေထာက္ခံ လိုက္ပါပါမည္ဟု တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္က မည္မွ်ကတိေပးေနသည္ၿဖစ္ပါေစ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နိဳင္ငံေတာ္၏ အေထာက္ပံ႔ကိုဂရုမစိုက္၊ တပ္မေတာ္က မိမိတို႔ေၿခ မိမိတို႔ ရပ္တည္နိဳင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ ဟူသည္႔အဓိပၸါယ္ရသည္႔ စကားမ်ဳိးေၿပာဖူးသည္ သတိရဖို႔လိုပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ဘက္စံုမီဒီယာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေဆးေက်ာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ နိဳင္ငံ၏ အေပၚထပ္အေဆာက္အအံုကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္႔ နိဳင္ငံ၏အင္အားအႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ နိဳင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ကို အဓိကၿခိမ္းေခ်ာက္ေနသည္။ ထိုအေၿခေနတြင္ သမၼတရာထူးသည္ ငရဲပန္းသာ ၿဖစ္ေနပါဦးမည္။

နည္းႏွစ္နည္း -

ဤတြင္ ငရဲပန္းကို နတ္ပန္းအၿဖစ္ ဘယ္လိုေၿပာင္းမလဲ ဟူေသာ အေမးက ေပၚလာသည္။ လက္ရွိ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးႏွင္႔ ေၿပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နည္းႏွင္႔ ဦးသိန္းစိန္နည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နည္း-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တြင္ လက္နက္ကိုင္အင္အားမရွိပါ၊ ထို႔အတူ နိဳင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ အာဏာလည္းမရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ သူမတြင္ သူမကိုခ်စ္ခင္ၿမတ္နိဳးေလးစားႀကည္ညိဳသူ ၿပည္သူၿပည္သားမ်ားသာမက နိဳင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမွဳ အၿပည္႔ရွိေနသည္။ ထိုအရာကို တနည္းဆိုရလွ်င္ ႀသဇာဟု သံုးနွဳံးနိဳင္ပါမည္။ သူမေၿပာသည္႔စကား သူမလုပ္သည္႔အလုပ္တိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မွဳရွိသည္။ အာဏာမရွိ သို႔ေသာ္ ႀသဇာရွိသည္။ သူမသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀င္ကာ တခ်ိန္က သူမကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင္႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရင္ ယံုႀကည္မွဳကိုတည္ေဆာက္သည္၊ စစ္သားမ်ားႏွင္႔ နီးစပ္စြာဆက္ဆံသည္။ အတိုက္အခံအမွဳကို တက္နိဳင္သမွ် ေရွာင္၏။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတိုက္အခံနိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ၿဖစ္ရမည္အစား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန၍ အမ်ားစုက အားမရ၊ လက္ပံေတာင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သူမကိုေထာက္ခံခဲ႔သူမ်ားႀကား သူမကိုအယံုအႀကည္မဲ႔သူမ်ားပင္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ သူမက သူမဘာလုပ္ေနသည္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သူၿဖစ္သည္၊ ၄၀ ေက်ာ္မွ်ေသာ အင္အားႏွင္႔ ၅၀၀ ေက်ာ္အား အတိုက္အခံလုပ္ေနပါလွ်င္ ေပၚၿပဴလာၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္မည္ အလုပ္ၿဖစ္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပတြင္ အခြင္႔သာတိုင္း စစ္တပ္၏ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေနအထားကို ေထာက္ၿပသည္။ လက္ရွိအေၿခအေနအရ အခ်ိန္အတိုင္းတာ တစ္ခုအတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ သူမ၏ႀသဇာကို ထူေထာင္နိဳင္ခဲ႔သည္ဟု ဆိုရမည္။
ကၽြန္မသမၼတၿဖစ္ခ်င္သည္ဟူေသာ စကားသည္ နိဳင္ငံေရးတိုက္စစ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ အေၿခခံဥပေဒအရ သူမ သမၼတၿဖစ္ခြင္႔မရွိ၊ ထိုသို႔ကန္႔သတ္ထားၿခင္းသည္ သူမကိုဦးတည္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ထားမွန္း သိသာေနေသာေႀကာင္႔ အေၿခခံဥပေဒမတရား၊ ၿပင္သင္႔သည္ဟူ၍ ၿဖစ္လာသည္။ သူမက အေၿခခံဥပေဒၿပင္မည္ဆိုပါက ၿပင္ဆင္ရန္အလြန္ခက္ခဲေအာင္ ေရးဆြဲထားၿခင္းကို ေထာက္ၿပသည္။ သူမေထာက္ၿပသည္႔ အခ်က္ကိုၿပင္မွသာ အေၿခခံဥပေဒသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ႏွင္႔ သင္႔ေလွ်ာ္မည္႔ ဆန္႔နိဳင္က်ဳံ႔နိဳင္မည္႔ အေၿခခံဥပေဒၿဖစ္မည္။ ထိုမွတဆင္႔ နိဳင္ငံ႔အေပၚထပ္အေဆာက္အံုမွ တပ္မေတာ္ကို ဖယ္ရွားရန္ (လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅% ခပ္တည္၀င္ထိုင္သည္ကို မဖယ္ရွားေသးလွ်င္ေတာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း တပ္မေတာ္၀င္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္ေနမွဳကို အဆံုးသတ္ရန္)။

ဦးသိန္းစိန္နည္း -

ဦးသိန္းစိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကဲ႔သို႔ေသာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ခ်စ္ခင္ၿမတ္နိဳးေလးစားမွဳ ႀသဇာမရွိပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အခက္ခဲအက်ပ္အတည္းၿဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ၀န္းရံႀက ဟု၍ေဆာ္ႀသသူမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အတြက္ အသက္ေပးသူမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္အက်ည္းက်ခံသူမ်ား ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္တြင္ ယခုလည္းမရွိ ေနာင္လည္းရွိမည္မဟုတ္။ သမၼတႀကီးကို ေထာက္ခံပါသည္ဟုဆိုကာ ဗီနိဳင္းဆိုင္းပုဒ္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ခ်ီတက္ေထာက္ခံခဲ႔သူမ်ားသည္ အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကဲ႔သို႔ ဒုကၡအက်ပ္အတည္းႏွင္႔ ႀကံဳဆံုရပါလွ်င္ ယခုကဲ႔သို႔ သမၼတႀကီး ငါတို႔သမၼတႀကီး ေရွ႔ေဆာင္မီးၿပတိုက္ႀကီး သမၼတႀကီးကို ၀န္းရံႀကဟု မည္သူမွ ထြက္လုပ္ႀကမည္မဟုတ္တာ ရာႏုန္းၿပည္႔ေသခ်ာပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကဲ႔သို႔ ႀကီးမားေသာ ႀသဇာမရွိၿငား သမၼတႀကီးတြင္ ရုိးဂုဏ္ရွိသည္၊ သာမာန္အေၿခအေန သာမန္ၿပည္သူမ်ားႀကား ရုိးဂုဏ္ဟူသည္ မ်ားစြာအင္အားမႀကီးေသာ္လည္း တိုင္းၿပည္ဘဏၭာ ဥစၥာမွတ္ခဲ႔ကာ သို၀ွက္ခဲ႔ႀကသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႀကား သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ရုိးဂုဏ္က အင္အားႀကီးမားလြန္းပါသည္။ ဆင္ၿဖဴမ်က္ႏွာ ဆင္မဲမႀကည္႔၀ံ႔ ဆိုသကဲ႔သို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႀကား ဦးသိန္းစိန္၏ ရုိးဂုဏ္အင္အားကို ရင္ဆိုင္ရဲသူ မ်ားစြာမရွိလွ။ သို႔ႏွင္႔ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏ရုိးဂုဏ္ႏွင္႔ ကိုယ္က်င္႔တရား အင္အားႏွင္႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားနွင္႔ ေနာက္ၿပန္ေရးသမားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ေက်ာ္လႊားခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မရွိေသာ အင္အားႏွင္႔ ႀကာရွည္ရင္ဆိုင္ရန္မလြယ္ကူပါ၊ ထို႔ေႀကာင္႔ အရွိန္ေလးရေနခိုက္ နိဳင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမွဳကို ရရွိေအာင္ သမၼတႀကီး ႀကိဳးပမ္းေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္သာ အဓိက -

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ မည္သည္႔နည္းလမ္းကိုသံုးသံုး အဓိကက်သူမွာ တပ္မေတာ္သာလွ်င္ ၿဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မ်ားအေနၿဖင္႔ ငါတို႔ဟာေပးဆပ္ခဲ႔ရသူေတြ ဒီအတြက္ ခံစားခြင္႔ေတာ႔ရသင္႔တယ္ ဟူေသာ ေႀကးစားဆန္ဆန္ စိတ္ဓါတ္ကိုလည္ေကာင္း၊ ငါတို႔သည္သာ အသိပညာဥာဏ္ႏွင္႔ ၿပည္စံုသူေတြၿဖစ္တယ္ ငါတို႔မထိန္းခ်ဳပ္လွ်င္ တိုင္းၿပည္ပ်က္သြားမယ္ သာသနာေပ်ာက္သြာမယ္ ဟူသည္႔ စိတ္ႀကီး၀င္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သာအမိ တပ္မေတာ္သာအဖ၊ တပ္မေတာ္အင္အားႀကီးမွ နိဳင္ငံအင္အားႀကီးမယ္ စေသာ ေရွ႔က ကိုယ္႔က်ဳိးႀကည္႔ စစ္ေခါင္းမ်ား သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ရုိက္သြင္းခဲ႔ေသာ မွဳိင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရင္ထဲ စိတ္ဓါတ္ထဲမွ မဖယ္ရွားနိဳင္ေသးပါလွ်င္ သမၼတရာထူးသည္ ငရဲပန္းသာၿဖစ္ေနဦးမွာၿဖစ္ၿပီး တိုင္းၿပည္လည္း သာယာၿငိမ္းခ်မ္း၀ေၿပာစည္ပင္နိဳင္မည္မဟုတ္ပါ။

 
moethihaaung blog

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1